Robert Bauer (asoluto) und Chuck Norman (S&A Communications)

PR Agentur Hamburg – Industrie-Contact AG
Robert Bauer (asoluto) und Chuck Norman (S&A Communications)

Robert Bauer, asoluto (links) und Chuck Norman, S&A Communications (rechts)

Robert Bauer, asoluto (links) und Chuck Norman, S&A Communications (rechts)