Logo BKK

Logo BKK

Logo (Slogan, Corporate Design, Corporate Identity, Image): Bundesverband Kraftfahrzeug-Kennzeichen e.V. (BKK e.V.), Berlin, Germany